12 de junho de 2009

Liel Kolet - "Elohim Sheli" (Meu Deus)Elohim sheli, ratziti sheted'a
Chalom shechalamti halayila bamitah.
Ubachalom ra iti mal'ach
Mimtzulot hayam alah, ve amar li kach:
Bati min hamayim, mimtzulot hayam,
laset birkat shalom leyalde i kol ha olam,
laset birkat shalom leyalde i kol ha olam".


Ukshe itorarti nizkarti bachalom
ve yatzati lechapes me at shalom
velo haya mal ach, velo haya shalom.
Hu et hab sorah lakach ve ani im hachalom.

Um comentário:

wanessa disse...

Ola voce poderia postar a tradução da música Elohim Sheli para o português ?
atenciosamente.