8 de março de 2019

MÚSICA: CANTORA ISRAELENSE OFRA HAZA (עפרה חזה): BEN PARVAR (בן פרבר ) (FILHO SUBURBANO, EM HEBRAICO)


Cantora israelense Ofra Haza: Ben Parvar (Filho suburbano, em hebraico) 

. Original em hebraico "Ben Parvar" (Filho suburbano):


הוא היה בן פרבר
חי בעוני ושר
לשמחה, לבריאות
לאהבה, לפשטות כל היום
היא חייתה במרחק רב
ממקום מגוריו
היא חייתה במרחק
ומגבוה הביטה אליו
והוא שר לה
את ליבו ואת כל מכאוביו
את חלומו, את חלומה
שאהב אהב
והוא שר לה
אל תהיי כציפור בגבהים
אל תהיי שם
בין עננים רחוקים
היא ישבה לצידו
והיתה כצלו
הוא אהב מבטה
ולא מש מצידה מעולם
מכיתה לכיתה
משנה לשנה
נדדו בדרכים
ושניהם אוהבים, בודדים
היא ניסתה
את אביה לקרב אל ליבו
אל עולמו, אל יום יומו,
ולשווא
הוא ניסה
את ביתו להביא אל ביתה
אל עולמה,
אל יום יומה, ולשווא
כך ימים ולילות
רק הוא לה והיא לו
הבדידות וצינה
בכאב, בקנאה לבדה
יום אחד…

. Transliteração:

Hu hayah ben parvar
Chai be'oni veshar
Lasimcha, labriut
La'ahavah, lapashtut, kawl hayom.
Hi chaytah bemerchak rav
Mimkom megurav
Hi chaytah bamerchak.
Umigavoha hibitah, hibitah eilav.
Vehu shar la -
Et libo ve'et kol mach'ovav.
Et chalamo, et chalomah, she'ahav, ahav.
Vehu shar la -
Al tihiyi k'tzipor bagvahim.
Al tihiyi sham bein ananim rechokim.
Hi yashvah letzido
Vehaytah ketzilo.
Hu ahav mabatah
Velo mash mitzidah le'olam.
Mikitah lechitah,
Mishanah leshanah,
Nadedu badrachim.
Ushneihem ohavim, bodedim.

Hi nistah -
Et avihah lekarev el libo.
El olamo, el yom-yomo,
Velashav, lashav.
Hu nisah -
Et beito lehavi el beitah.
El olamah, el yom-yomah -
Velashav.
Kach yamim veleilot
Rak hu la vehi lo
Babdidut, batzinah.
Bake'ev bakin'ah - levadam.
Yom echad hu halach
Velo shav ki shachach -
Velo shav ki shachach -
Et shiro, et chayav, she'azav.
Hu amar la -
Lo nuchal lehamshich kach yoter.
Shuvi habaitah, shuvi habaitah,
Shuvi el mekomech.
Hu amar la -
Lo nuchal lehamshich kach yoter.
Hisha'ari sham - ani el ha'oni chozer.
Hi nistah -
Et beita lekarev el libo
El olamo, el yom-yomo -
Velashav.

. Fonte:

https://www.youtube.com/watch?v=rPC6Rw_qcRc


Nenhum comentário: